home
research
member
publication
access

Dept. of Systems and Control Engineering

Tokyo Institute of Technology

Tokyo Institute of Technology LibraryProfessor Professor Assistant Professor

Masatoshi OKUTOMIMasayuki TANAKAYusuke MONNO


Secretary

Eriko AWATA


D3

Wenjiao BIANZijie JIANGDinesh DAULTANIJinyu ZHAO


D2

Yizhou LINapat WANCHAITANAWONG


D1

Zilai GONGZihua LIUZhuofeng WU


M2

Yucheng YUAN

Yanshuo LU

Tatsuhiko TEZUKA

Taichi NAKANOThayakorn RAKWETPAKORNXinyue YU


M1

Mao TOMITA


B4

Daisuke IKARIDoehyung LEEYuta HIRONAGANeo Ryuiti FUKUYAMA


Short Term Exchange Student

Qingyue WANG
Alumni